Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2018

 

Ombudsmanden offentliggør løbende visse udtalelser på ombudsmanden.dk og i ombudsmandens database i Retsinformation. For 2018 drejede det sig om følgende udtalelser (Udtalelserne er anført under de ministerområder mv., hvor kompetencen i sagerne lå ved årets udgang).:

Beskæftigelsesministeriet
Ingen udtalelser på Beskæftigelsesministeriets sagsområde er offentliggjort i 2018.

Børne- og Socialministeriet

2018-15
Statsforvaltningen kunne ikke afvise en klage som for sent indgivet efter byggeloven uden at forholde sig til spørgsmålet om klageberettigelse.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Ingen udtalelser på Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets sagsområde er offentliggjort i 2018.

Erhvervsministeriet

2018-38
En rørledning, der løb under en sommerhusgrund, var et privat vandløb omfattet af vandløbsloven. Det var derfor ejeren af sommerhusgrunden, der havde vedligeholdelsespligten for rørledningen, når andet ikke var aftalt eller bestemt.

Finansministeriet
Ingen udtalelser på Finansministeriets sagsområde er offentliggjort i 2018.

Forsvarsministeriet
Ingen udtalelser på Forsvarsministeriets sagsområde er offentliggjort i 2018.

Justitsministeriet

2018-18
Tilsynsbesøg i Udrejsecenter Kærshovedgård. Fokus for besøget var at belyse og vurdere forholdene for personer på tålt ophold.

2018-19
Det er muligt at ”pulje” flere aktindsigtsanmodninger om samme emne, hvis det sker inden for rammerne af offentlighedslovens sagsbehandlingsfrister mv.

2018-20
En betjents udtalelser til en avis om en vagtordning fremstod som fremsat på politiets vegne. Indkaldelse til en tjenstlig samtale om politiets pressepolitik var ikke i strid med offentligt ansattes ytringsfrihed.

2018-27
Ministeriet kunne meddele afslag på aktindsigt, da sagens oplysninger var interne og/eller udarbejdet til brug for ministerbetjening. En intern faglig vurdering var ikke ekstraheringspligtig, da den ikke indgik i en sag om et politisk initiativ.

2018-35
Da Direktoratet for Kriminalforsorgen indbragte en sag om genindsættelse til afsoning for retten efter straffuldbyrdelseslovens § 112, nr. 7, skete det ikke ”uden unødigt ophold”, som forudsat i straffuldbyrdelseslovens § 114, stk. 1. 

2018-36
Ombudsmanden kunne ikke kritisere politiets afslag på aktindsigt i ressourceanvendelsen ved en fodboldkamp. Han bemærkede, at oplysninger ikke kan undtages efter offentlighedslovens § 33, nr. 1, alene med henvisning til en fast praksis.

2018-39
Ombudsmanden besøgte i 2017 uanmeldt Udrejsecenter Sjælsmark. Besøget havde fokus på børnenes forhold. Ombudsmanden vurderede bl.a., at forholdene i  centeret generelt set ikke kunne antages at være i strid med internationale konventioner.

Kirkeministeriet

2018-25
En sognepræsts anvisning af en kirkebænk til en konfirmands far var ikke en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Farens anmodning om aktindsigt i sognepræstens korrespondance med moren skulle afgøres efter offentlighedsloven.

Kulturministeriet

2018-7
I en sag om afslag på aktindsigt i et orkesters honorar fra Det Kongelige Teater var beskyttelseshensynene bag en bestemmelse i offentlighedsloven
muligvis i realiteten opgivet af orkestret. Ombudsmanden henstillede, at sagen blev genoptaget.

2018-8
Hverken hvervet som tillidsrepræsentant eller loyalitetspligt kunne indskrænke en DR-medarbejders ytringsfrihed. En henstilling fra DR til medarbejderen fik dog ikke kritik, da medarbejderen havde ytret sig på Facebook om et DR-program i en urimelig grov form.

2018-13
Brevveksling mellem Kulturministeriet og kongehuset i tilknytning til kronprinsens virke i IOC skete ikke som ”led i statsstyret”, og dokumenterne var derfor ikke interne efter offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1.

Miljø- og Fødevareministeriet

2018-37
Ikke kritik af hjemmelsgrundlaget for regler i bekendtgørelse om en haglskydeprøve og bortfald af jagttegnsberettigelse. Heller ikke kritik af fortolkning af overgangsbestemmelser. 

Skatteministeriet

2018-10
Der var flere tilfælde af fejl i 30 sager fra SKAT og Landsskatteretten, som kunne være egnede til at påvirke relationen mellem myndighederne og skatteyderne.

2018-16
Mangelfuld journalisering af ansøgninger om udbytterefusion og ansøgninger, der var bortkommet, gav grundlag for kritik og henstilling om vejledning på SKATs hjemmeside.

2018-30
Det var i overensstemmelse med reglerne om forbud mod selvinkriminering, at SKAT på baggrund af de såkaldte Panama Papers skrev til en række borgere, at de havde pligt til at sende oplysninger, så det kunne afklares, om de skyldte skat til Danmark.

Statsministeriet

2018-5
Ministeriet kunne ikke undlade at udlevere oplysninger og dokumenter omfattet af retten til aktindsigt, med henvisning til at oplysningerne og dokumenterne snart blev offentligt tilgængelige.

2018-24
En anmodning om aktindsigt i statsministerens og to ansattes eventuelle brug af private e-mailkonti vedrørende ministerielle anliggender opfyldte ikke kravet i offentlighedslovens § 9, stk. 1, nr. 2, om angivelse af det tema, sagen eller dokumentet vedrørte.

Sundheds- og Ældreministeriet

2018-22
Sundhedsmyndighederne foretog ikke en ulovlig begrænsning af skønnet, da myndighederne meddelte en tandlæge afslag på at eje aktier til en værdi over 300.000 kr.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

2018-2
Et debatoplæg om fremtidens transportformer og akter, der knyttede sig til oplægget, var omfattet af begrebet ”miljøoplysninger”. En anmodning om aktindsigt skulle derfor behandles efter miljøoplysningsloven.

Uddannelses- og Forskningsministeriet

2018-17
Kritik af, at ministeriet udsatte besvarelsen af en anmodning om aktindsigt i en rapport om radioaktivt affald, selv om det var klart for ministeriet, at
den skulle udleveres. Udsættelsen skyldtes, at ministeriet selv ville offentliggøre rapporten sammen med et regeringsoplæg.

2018-29
Behandlingen af visse ansøgninger i ITsystemet minSU var på nogle punkter uforenelig med kravene til sagsbehandling i forvaltningsloven og offentlighedsloven – bl.a. om begrundelse, klagevejledning og journalisering.

Udenrigsministeriet
Ingen udtalelser på Udenrigsministeriets sagsområde er offentliggjort i 2018.

Udlændinge- og Integrationsministeriet

2018-9
Vejledningen på borger.dk om ret til kontant-hjælp eller integrationsydelse blev først retvisende efter ombudsmandens henvendelse til myndighederne. 

2018-14
Det var ikke i strid med lighedsgrundsætningen, <at en borger fik afslag på at få oplæst en intern e-mail, som Udlændinge- og Integrationsministeriet tidligere havde læst op for et folketingsmedlem som forberedelse til en tv-debat.

Undervisningsministeriet
Ingen udtalelser på Undervisningsministeriets sagsområde er offentliggjort i 2018.

Økonomi- og Indenrigsministeriet

2018-3
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg burde ved ændringen af en afgørelse have redegjort over for borgeren for, at der tidligere var begået en væsentlig sagsbehandlingsfejl, og beklaget fejlen over for borgeren.

2018-11
Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid på mere end to år og to måneder frem til beslutningen om ikke at rejse en tilsynssag var for lang. Ombudsmanden kritiserede desuden tilsynets underretninger i sagen.

2018-31
For at få kontanthjælp skulle en hjemløs dokumentere ophold i Danmark i syv ud af de seneste otte år. Ombudsmanden henstillede, at Ankestyrelsen genoptog sagen og lod vidneudsagn om den hjemløses ophold i Danmark indgå ved vurderingen af sagen.

Kommunale og regionale myndigheder mv.

2018-4
Oplysninger vedrørende opførelse af et nyt havneanlæg var miljøoplysninger i miljøoplysningslovens forstand. En anmodning om aktindsigt i
oplysningerne skulle derfor behandles efter miljøoplysningsloven.

2018-6
Et trafikselskab vurderede, at det ville kunne medføre økonomisk skade af nogen betydning for en virksomhed, hvis selskabet gav aktindsigt i størrelsen af et honorar til virksomheden. Ombudsmanden havde ikke grundlag for at tilsidesætte vurderingen.

2018-12
En kommunes advarsel til en medarbejder for at kritisere sin leder i et Facebook-opslag var i strid med offentligt ansattes ytringsfrihed. Kommunen kunne heller ikke kræve, at kritik fremover blev fremsat internt først. Ombudsmanden henstillede til kommunen at genoptage sagen.

2018-21
Fonden Aarhus 2017 var ikke omfattet af offentlighedslovens § 3, stk. 1, eller § 4, stk. 1. Fonden var derfor ikke omfattet af offentlighedslovens anvendelsesområde.

2018-23
En kommunes beslutning om ikke at deltage i tv-programmer under en valgkamp begrænsede ikke medarbejdernes ytringsfrihed. Det havde været ”rigtigst”, hvis kommunen havde taget initiativ til at informere medarbejderne om retten til at ytre sig på egne vegne.

2018-26
Et opholdssted havde ikke hjemmel til at kontrollere en anbragt ungs kommunikation via bl.a. mobiltelefon.

2018-28
Der blev begået væsentlige fejl i forhold til reglerne om notat- og journaliseringspligt, da en skole og en kommune behandlede en konfliktfyldt elevsag. Skolen begik også væsentlige fejl i forhold til reglerne om underretningspligt.

2018-33
En kommune havde i fire tilfældigt udvalgte sager om hjemgivelse af anbragte børn og unge begået væsentlige fejl. Gennemgangen gav ombudsmanden anledning til generel bekymring i forhold til kommunens behandling af sager om hjemgivelse.

2018-34
Oplysninger, der indgik i en sag om fornyelse af en alkoholbevilling, var ikke miljøoplysninger. Ombudsmanden kunne derfor ikke kritisere, at myndighederne havde behandlet en aktindsigtsanmodning efter offentlighedsloven i stedet for miljøoplysningsloven.

Andre myndigheder mv. omfattet af ombudsmandens kompetence

2018-1
Det var Arbejdsmarkedets Feriefonds ansvar at sikre, at fonden som offentlig afsender kunne modtage og håndtere henvendelser sendt til fonden via Digital Post.

2018-32
Bestyrelsesreferater, som nationalbankdirektøren havde modtaget på sin arbejdsplads, kunne ikke anses for ”indgået til” Nationalbanken.