Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2018

3.883 abonnerede pr. 31. december 2018 på nyheder fra Folketingets Ombudsmand. Man kan tilmelde sig ombudsmandens nyhedsbrev på ombudsmanden.dk/nyhedsbrev/
1.619 fulgte Twitter-kontoen @ombudsmanden_

I efteråret 2018 indførte ombudsmanden ud over nyheder også pressemeddelelser. En pressemeddelelse er mere faktuel og handler typisk om processer i større sager. Pressemeddelelser offentliggøres på hjemmesiden og distribueres via Twitter, men udsendes ikke med nyhedsbrev som nyheder. Denne oversigt  indeholder ikke pressemeddelelser, men kun nyheder fra ombudsmanden.

Klik på overskriften for at læse nyhederne i deres fuld længde.

5. januar

Ny vicedirektør hos Folketingets Ombudsmand

Lise Puggaard bliver pr. 1. april 2018 ny vicedirektør hos Folketingets Ombudsmand.


12. januar

Paposhvili-dommen — ombudsmandens rolle

En række medier har spurgt Folketingets Ombudsmand, om han vil gå ind i sagen om Udlændinge- og Integrationsministeriets håndtering af den såkaldte Paposhvili-dom og dens betydning for sager om bl.a. humanitær opholdstilladelse.

Ombudsmanden følger sagen, og han vil i forlængelse af det kommende samråd tage stilling til, om han har grundlag for at iværksætte initiativer.


16. januar

Ombudsmanden stiller uddybende spørgsmål til Københavns Kommune om meddeleret 

Ombudsmanden har netop bedt Københavns Kommune om en ny udtalelse i sagen om ansattes ret til at videregive oplysninger til pressen – den såkaldte meddeleret.


17. januar

Nye initiativer skal sikre handleplaner for anbragte børn

Nogle anbragte børn har ikke en handleplan, selv om det er et lovkrav og vigtigt for det enkelte barn. Men nu bliver der taget flere initiativer for at sikre  handleplaner for anbragte børn. Det skriver Børne- og Socialministeriet i et svar til ombudsmanden. 

Efter tilsynsbesøg på døgninstitutioner for anbragte børn har ombudsmanden undersøgt 26 sager om handleplaner, hvoraf 20 gav anledning til kritik. Derfor spurgte ombudsmanden i maj 2017 Børne og Socialministeriet, om resultatet gav ministeriet anledning til at foretage sig noget.


18. januar

Problemer med magtanvendelse i sikret døgninstitution på Fyn

Antallet af fysiske magtanvendelser var højt, dokumentationen var i nogle tilfælde mangelfuld, og flere magtanvendelser var registreret og indberettet for sent til de relevante myndigheder. 

Det erfarede ombudsmandens besøgshold under et tilsynsbesøg i maj 2017 på Egely – en sikret døgninstitution for bl.a. varetægtsfængslede unge. Derfor sender ombudsmanden nu en række anbefalinger til institutionen.


19. januar

Ombudsmanden stiller yderligere spørgsmål i Ry-sagen

Efter at have gennemgået et omfattende materiale i den såkaldte Ry-sag har Folketingets Ombudsmand nu sendt en række spørgsmål til Skanderborg Kommune og Mølleskolen. Spørgsmålene vedrører bl.a. kommunens og skolens praksis i forhold til dokumentation af relevante oplysninger, underretning efter serviceloven, udelukkelse fra undervisning og overvejelser om eventuelt skoleskift.


24. januar

Ombudsmanden vil fokusere på udelukkelse af indsatte fra fællesskab 

I 2018 vil Ombudsmandens Tilsynsafdeling have særlig fokus på den form for isolationsfængsling, der kaldes udelukkelse fra fællesskabet.


1. februar

Feriefond har selv ansvar for digital kommunikation med borgere

Arbejdsmarkedets Feriefond har udviklet sin egen IT-løsning for at kunne kommunikere med borgere og virksomheder via Digital Post fra offentlige afsendere, og det er fondens ansvar at sikre, at de IT-løsninger, som myndigheden anvender, fungerer. 

Det fremgår af en ny udtalelse fra ombudsmanden.


6. marts

Ombudsmanden fokuserer på asylbørn

I løbet af i år vil Ombudsmandens Børnekontor besøge en række børneasylcentre og private opholdssteder, hvor der er børn og unge med asylbaggrund. 

Asylbørn er nemlig udpeget til at være temaet for ombudsmandens tilsynsbesøg på børneområdet i 2018.


9. marts

Ombudsmanden går ind i sag om at medbringe egen PC i folkeskolen

”Det forventes (…), at eleverne fremover selv har deres IT-udstyr med i form af en bærbar PC.” 

Sådan lød beskeden i sommer til forældre til børn på tredje årgang i en folkeskole i Sønderborg. En forælder klagede efterfølgende til Folketingets Ombudsmand over skolen. 

Ombudsmanden er nu gået ind i sagen for at undersøge, om skolen og kommunen er gået for langt i forhold til det lovfæstede princip om, at undervisningsmidler skal stilles gratis til rådighed i folkeskolen. (…)


13. marts

Myndigheder bør forklare og beklage væsentlige fejl over for borgerne

Hvis en myndighed har begået en væsentlig fejl over for en borger, er det ikke uden videre nok blot at rette fejlen. Myndigheden bør ofte også forklare borgeren om fejlen og i visse tilfælde beklage. Det følger af god forvaltningsskik.

I et brev til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har ombudsmanden derfor givet udtryk for, at udvalget skulle have forklaret en tidligere selvstændig om den væsentlige sagsbehandlingsfejl, der førte til, at han i første omgang blev pålagt at betale to et halvt års dagpenge tilbage. (…)


22. marts

Skattemyndighederne følger op på kritisk redegørelse fra ombudsmanden

Ombudsmanden har i en større undersøgelse identificeret en række problemer af betydning for borgernes tillid til skattemyndighederne. Undersøgelsen er netop sendt til skattemyndighederne med sigte på, at de kan forbedre deres sagsbehandling.


23. marts

DR-ansats kritik af TV-program var for grov

Offentligt ansatte har udstrakt ytringsfrihed. Men der er enkelte grænser. En ansat i DR gik således for vidt, da hun kritiserede DRs TV-program Aftenshowet på Facebook. Det udtaler ombudsmanden i en ny redegørelse.


27. marts

Ombudsmanden stiller spørgsmål om opfølgning på Paposhvili-sagen

Efter at have fulgt den såkaldte Paposhvili-sag beder ombudsmanden nu Udlændinge- og Integrationsministeriet om at svare på, hvordan ministeriet retter op på situationen og sikrer sig, at en lignende situation ikke opstår igen. 


4. april

Ministerium tilbageholdt rapport, indtil politisk udmelding var klar

Hvis en borger har ret til at få aktindsigt, skal det ske hurtigst muligt. En myndighed kan altså ikke holde dokumenter tilbage, indtil det f.eks. er politisk belejligt at udlevere dem. 

Folketingets Ombudsmand kalder det derfor særdeles kritisabelt, at Uddannelses- og Forskningsministeriet ventede i ca. 10 dage med at sende en rapport til en journalist, fordi ministeriet selv ønskede at udsende rapporten sammen med en pressemeddelelse om regeringens udmelding på området.


18. april

Ny beretning: Fokus på at være konstruktiv

Uheldigt. Beklageligt. Kritisabelt. Det er udtryk, som mange myndigheder forbinder med ombudsmandsinstitutionen.Og kritik er fortsat et grundlæggende redskab for ombudsmanden. Men i den netop offentliggjorte årsberetning for 2017 forklarer ombudsmanden nuancerne i problemstillingen. Især, at institutionens mål aldrig i sig selv kan være at finde fejl hos myndighederne, men at bidrage til løsninger.


23. april

Patienter kan efter ni år stadig ikke se, hvem der har slået op i deres patientjournal

I 2007 indsatte Folketinget en bestemmelse i sundhedsloven, som skulle give patienter adgang til at se, hvem der har slået op i deres elektroniske patientjournal, og hvornår opslaget er sket. Ministeren oplyste dengang, at det ville blive tilstræbt, at log-adgangen var etableret senest den 1. januar 2009. 

I dag har patienter fået adgang til visse log-data via f.eks. Sundhedsplatformen, som dog kun er indført i to ud af fem danske regioner. Den fulde log-adgang for alle patienter er således ikke ført ud i livet. Derfor har ombudsmanden orienteret Folketinget om sagen.


7. maj

Brevveksling om kronprinsen og IOC som udgangspunkt omfattet af ret til aktindsigt

Brevveksling mellem regeringen og kongehuset om kronprinsens opgaver som medlem af Den Internationale Olympiske Komite (IOC) er som udgangspunkt omfattet af ret til aktindsigt. Det siger ombudsmanden i en ny udtalelse.


22. maj

Ombudsmanden undersøger ny begrundelse for at tilbageholde brevveksling om kronprinsen og IOC

I en udtalelse af 24. april 2018 konkluderede ombudsmanden, at brevveksling mellem regeringen og kongehuset om kronprinsens opgaver som medlem af Den Internationale Olympiske Komite (IOC) ikke er intern i offentlighedslovens forstand, og at den derfor som udgangspunkt er omfattet af ret til aktindsigt. (...)

Kulturministeriet har herefter truffet ny afgørelse i sagen. Nogle oplysninger er blevet udleveret, mens andre oplysninger stadig er tilbageholdt. Denne gang med henvisning til andre bestemmelser i offentlighedsloven. Ombudsmanden skal nu tage stilling til ministeriets nye afgørelse. Den pågældende journalist har nemlig igen klaget til ombudsmanden.


23. maj

Ansøgninger om udbytterefusion kan være gået tabt i SKAT

I en årrække frem til 2016 registrerede og journaliserede SKAT ikke ansøgninger om udbytterefusion korrekt. SKAT manglede derfor overblik over sagerne, og ansøgninger kan være gået tabt. 

Ombudsmanden har nu bedt SKAT overveje at oplyse om problemet på sin hjemmeside, så det fremgår, at ansøgninger om udbytteskat kan være bortkommet, og at berørte borgere bør henvende sig til SKAT.


29. maj

Ombudsmanden fastholder vurdering af forholdene for personer på tålt ophold

Efter to tilsynsbesøg i oktober 2017 i Udrejsecenter Kærshovedgård fastholder Folketingets Ombudsmand sin tidligere vurdering af forholdene for personer på
tålt ophold med opholdspligt. Tilsynsbesøgene er en opfølgning på tilsvarende tilsynsbesøg i 2012 og 2014 i Center Sandholm, hvor personer på tålt ophold dengang boede.


30. maj

Status i Ry-sagen

Journalister og andre har løbende interesseret sig for ombudsmandens undersøgelse af Ry-sagen – herunder for, hvornår ombudsmanden forventer at afslutte undersøgelsen.

Ombudsmanden forventer at kunne afslutte undersøgelsen inden udgangen af september. 


31. maj

Ombudsmanden rejser sag om unge mindreåriges fællesskab med voksne i  kriminalforsorgens institutioner

Ombudsmanden har i forbindelse med tilsynsbesøg i to lukkede fængsler – Ringe Fængsel og Nyborg Fængsel – konstateret, at unge har fællesskab med voksne. De regler, som den såkaldte ungebekendtgørelse opstiller om unges fællesskab med voksne i kriminalforsorgens institutioner, gælder ikke for disse to fængsler. Derfor har ombudsmanden nu spurgt Direktoratet for Kriminalforsorgen og Justitsministeriet, hvilke retningslinjer der gælder for de unges
fællesskab med voksne i fængslerne.


1. juni

Konkrete tiltag skal forebygge selvmord i udlændingecenter

Fritliggende rør i lofterne i Udlændingecenter Ellebæk bliver snart inddækket. Det sker, efter at ombudsmanden har peget på, at der i de senere år har været flere tilfælde, hvor indsatte har forsøgt at begå selvmord ved at bruge rørene.


7. juni

Lovligt at ”pulje” anmodninger om aktindsigt, men frister gælder stadig

Når en myndighed modtager flere aktindsigtsanmodninger om det samme emne, er det lovligt at behandle anmodningerne samlet for at spare ressourcer. Men offentlighedslovens tidsfrister skal stadig overholdes i forhold til hver enkelt journalist eller borger. 

Det er budskabet, efter at Folketingets Ombudsmand har rejst spørgsmålet over for Justitsministeriet, der nu har udsendt information til alle ministerier.


11. juni

Folkemødet 2018: Hvor bidske skal Folketingets vagthunde være

Landets øverste vagthunde holder øje med, at det offentlige Danmark overholder love og regler – og gør det på en effektiv måde. Men hvor bidsk skal en vagthund være?

Det spørgsmål har været genstand for skarp debat det seneste år, og på Folkemødet 2018 vil temaet blive adresseret direkte til de øverste kontrollanter. Det sker, når Hans Engell som ordstyrer i Folketingets telt fredag kl. 9-10 udspørger Folketingets Ombudsmand, rigsrevisoren og størstedelen af statsrevisorerne.


15. juni

Beboeres sikkerhed på socialpsykiatriske botilbud bør forbedres

Efter at have besøgt 13 socialpsykiatriske botilbud i 2017 konkluderer ombudsmanden, at der bør gøres mere for beboernes sikkerhed.


20. juni

Offentligt ansatte på Bornholm fik ikke begrænset deres ytringsfrihed

Medarbejdere i Bornholms Regionskommune kunne op til kommunalvalget 2017 læse i pressen, at de havde fået mundkurv på af deres øverste administrative chef. Ombudsmanden har nu undersøgt sagen og konkluderer, at Bornholms Regionskommune ikke har krænket medarbejdernes ytringsfrihed.


21. juni

Departementschefs udtalelser om offentlighedsloven

Departementschefen i Økonomi- og Indenrigsministeriet har på et internt møde i ministeriet udtalt sig om offentlighed i ministeriets arbejde. Det fremgår af omtale i flere medier.

Folketingets Retsudvalg har indkaldt økonomi- og indenrigsministeren i samråd om udtalelserne. Ombudsmanden har derfor meddelt dem, der har henvendt sig, at han vil afvente samrådet, før han tager stilling til, om han tager sagen op.


29. juni

Ombudsmanden går ikke ind i sag om departementschefs udtalelser om offentlighedsloven

Folketingets Ombudsmand indleder ikke en undersøgelse af nogle udtalelser om offentlighedsloven, som Økonomi- og Indenrigsministeriets departementschef
er fremkommet med.


2. juli

Ombudsmanden efterlyser reelle og varige forbedringer i Justitsministeriets svartider i sager om aktindsigt

Journalister og andre, der søger om aktindsigt i Justitsministeriet, må i mange tilfælde vente alt for længe på svar. I 2017 var næsten hver 10. sag mere end 100 arbejdsdage undervejs. Heraf strakte flere sig over mere end 200 arbejdsdage. 

Problemstillingen har været aktuel i flere år, og derfor udtrykker Folketingets Ombudsmand nu alvorlig bekymring over for Justitsministeriet. Samtidig beder han ministeriet om en redegørelse, der konkret viser, hvordan ministeriet får løst problemet.


4. juli

Ombudsmanden anbefaler tiltag for at styrke frihedsberøvede unges retssikkerhed

Når en mindreårig på en sikret døgninstitution bliver isoleret eller på anden måde udsat for brug af magt, skal institutionen sørge for at indberette hændelsen
fyldestgørende og rettidigt. 

Sådan lyder én af en række anbefalinger, som Folketingets Ombudsmand har givet som led i sin undersøgelse af forholdene for frihedsberøvede unge i sikrede døgninstitutioner, arresthuse og fængsler. Anbefalingerne skal styrke retssikkerheden for disse unge.


5. juli

15-årig dreng blev ulovligt overvåget af opholdssted og kommune

En 15-årig anbragt dreng fik over en længere periode overvåget sin kommunikation med sin tidligere plejefamilie. Ansatte på drengens opholdssted tog bl.a. billeder af drengens mobil og nedskrev drengens samtaler, uden at han vidste det. Derefter blev oplysningerne sendt videre til Esbjerg Kommune, som var drengens hjemkommune.

Ombudsmanden udtaler, at fremgangsmåden var ulovlig, og at der skete en alvorlig krænkelse af drengens retssikkerhed. Han udtaler også, at Esbjerg Kommune havde et meget væsentligt medansvar for sagen.


6. juli

Økonomi- og Indenrigsministeriets arbejde med vurdering af politikforslag

Embedsmænd i Økonomi- og Indenrigsministeriet er efter anmodning fra økonomi- og indenrigsministeren blevet bedt om at vurdere effekten af en række eventuelle politikforslag. Det fremgår af omtale i flere medier. 

Der har i den forbindelse været rejst spørgsmål om forholdet til reglerne om ministres brug af embedsværket.

Ombudsmanden afventer nu sagens forløb i Folketinget, før han tager stilling til, om han vil foretage sig noget i sagen.


6. juli

Problemer med SKATs inddrivelse har ført til manglende udbetaling af børnebidrag

Enlige forældre har manglet børnebidrag, fordi SKAT ikke har inddrevet pengene hos barnets anden forælder. Det fremgår af en undersøgelse, som ombudsmanden netop har offentliggjort.


28. august

Forældre til børn med handicap kan have ret til større pensionsbidrag

Får man udbetalt tabt arbejdsfortjeneste, fordi man forsørger sit barn med et handicap i hjemmet, har man muligvis ret til et højere pensionsbidrag. Det følger af en principafgørelse, som Ankestyrelsen har truffet, efter at ombudsmanden har rejst spørgsmål om retstilstanden på området.


4. september

Økonomi- og Indenrigsministeriets arbejde med vurdering af politikforslag

Ombudsmanden går ikke på det foreliggende grundlag ind i en sag i Økonomi- og Indenrigsministeriet om grænserne for embedsværkets bistand til ministre.


24. september

Hurtigere svar på klager over afslag på aktindsigt i kommuner og regioner

Journalister og andre, der klager til Ankestyrelsen over afslag på aktindsigt i en kommune eller region, kan nu forvente væsentlig hurtigere svar på klagen end tidligere. 

Ombudsmanden har gennem længere tid fulgt med i udviklingen i sagsbehandlingstiderne i tilsynssager om aktindsigt.


25. september

Ombudsmanden rejser spørgsmål om brug af solohistorie i sag om opløsning af Loyal to Familia

Den 28. juni 2018 kom det frem i flere medier, at anklagemyndigheden indbringer en sag om opløsning af Loyal to Familia (LTF) for domstolene. 

Nu rejser Folketingets Ombudsmand spørgsmål om Justitsministeriets brug af såkaldt solohistorie i sagen og herunder om ministeriets underretning af LTF’s advokat.


1. oktober

Folkeskoler kan ikke kræve eller forvente, at elever medbringer egen pc

Folkeskolen bygger på et gratisprincip. Derfor kan folkeskoler hverken kræve eller forvente, at elever kommer i skole med egne computere. Det har  ombudsmanden i en sag fra Sønderborg Kommune igen understreget.


4. oktober

Anbringelsessteder uden intern skole må ikke undervise anbragte børn og unge

Anbragte børn og unge har krav på ordentlig skolegang. Det betyder bl.a., at opholdssteder uden en såkaldt intern skole ikke må varetage undervisningen af disse børn. Det konstaterer ombudsmanden i en netop afsluttet undersøgelse.


5. oktober

Væsentlige fejl i Ry-sagen

En 16-årig dreng i Ry blev den 6. februar 2017 udsat for et overfald med en brandbombe. Fire jævnaldrende drenge blev efterfølgende dømt som gerningsmænd i sagen. 

Efter at Folketingets Ombudsmand har undersøgt Skanderborg Kommunes og Mølleskolens indsats i årene forud for overfaldet, konkluderer han i en redegørelse følgende:
• Der er begået væsentlige fejl i sagen i forhold til reglerne i bl.a. offentlighedsloven om notat- og journaliseringspligt.
• Der er begået væsentlige fejl i sagen i forhold til reglerne i serviceloven om underretningspligt.


22. oktober

SKATs fremgangsmåde i Panama Papers-sager var korrekt

Det var i overensstemmelse med reglerne, at SKAT på baggrund af de såkaldte Panama Papers skrev til en række borgere, at de havde pligt til at sende oplysninger, så det kunne afklares, om de skyldte skat til Danmark. Det konkluderer Folketingets Ombudsmand efter bl.a. at have undersøgt, om SKAT
har overholdt reglerne om forbud mod selvinkriminering. Han bygger sin vurdering på SKATs generelle beskrivelse af oplysningsgrundlaget og processen i sagerne.


1. november

Ombudsmanden spørger til sager om inddragelse af opholdstilladelse for somaliske familier

Folketingets Ombudsmand har i dag over for Udlændinge- og Integrationsministeriet rejst spørgsmål om inddragelse af opholdstilladelse for somaliske familier.


5. november

Alvorlig bekymring over Udlændingeog Integrationsministeriets sagsbehandlingstider i aktindsigtssager

Journalister og andre, der beder om aktindsigt i Udlændinge- og Integrationsministeriet, må generelt vente for længe på svar. Det fremgår af en ny udtalelse fra ombudsmanden. 


7. november

Alvorlige fejl i sager om hjemgivelse af anbragte børn

Før en kommune kan hjemgive et anbragt barn til dets forældre, skal kommunens sagsbehandling leve op til en række krav. Formålet er at sikre barnets tarv bedst muligt. 

I forlængelse af en ”Handlingsplan for økonomisk stabilisering af Familieområdet 2.0” i Randers Kommune har ombudsmanden gennemgået fire tilfældigt udvalgte hjemgivelsessager i kommunen. Gennemgangen viser, at der i alle sagerne er begået alvorlige fejl over for børnene.


26. november

Udvikling i inddrivelse af børnebidrag meget bekymrende for de berørte børn 

Enlige forældre må i stigende grad vente på at få udbetalt bidrag til forsørgelse af deres børn.

Dette står i modsætning til de forventninger, som det tidligere SKAT i 2016 meddelte ombudsmanden. 


28. november

Justitsministeriet lover hurtigere svar i sager om aktindsigt

Justitsministeriet har gennem længere tid haft vanskeligheder med at leve op til de krav til sagsbehandlingstiden i aktindsigtssager, som fremgår af offentlighedsloven og lovens forarbejder. Men en række konkrete initiativer skal med virkning fra årsskiftet give reelle forbedringer på området. Det skriver Justitsministeriet til Folketingets Ombudsmand.


20. december

Børn i Udrejsecenter Sjælsmark lever under svære forhold

Forholdene for børn i Udrejsecenter Sjælsmark er egnede til væsentligt at vanskeliggøre børnenes opvækst og begrænse deres muligheder for naturlig udvikling og livsudfoldelse. Det konkluderer Folketingets Ombudsmand på grundlag af uanmeldte tilsynsbesøg i centeret. Han siger bl.a., at uro, ensomhed og uoverskuelighed i betydeligt omfang synes at karakterisere børnenes hverdag.


21. december

Dødsfald fører til tiltag i kriminalforsorgen

Ombudsmanden har undersøgt en sag om en mand, der i januar 2016 døde i Herstedvester Fængsel kort efter et ophold i Vridsløselille Fængsel. Sagen har
været omtalt i medierne. 

Efter en intern undersøgelse af sagen konkluderede kriminalforsorgen over for ombudsmanden, at der blev begået en række fejl i forbindelse med, at manden var anbragt i Vridsløselille Fængsel. På den baggrund har kriminalforsorgen nu gennemført en række tiltag, som skal forebygge, at de samme fejl sker igen.